Sākusies pieteikšanās Erasmus+ programmas 1.pamatdarbības mobilitātes projektā “Iekļaujošas izglītības starptautiskās pieredzes attīstīšana”

 NOLIKUMS

Jēkabpilī


Jēkabpils novada Jēkabpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Auseklītis” Erasmus+ programmas 1.pamatdarbības mobilitātes projektā “Iekļaujošas izglītības starptautiskās pieredzes attīstīšana” dalībnieku atlases konkursa nolikums.


22.10.2021. Nr.1/31

Izdots saskaņā ar Valsts Izglītības attīstības aģentūras

 un Jēkabpils izglītības pārvaldes līguma 

Nr.2019-1-LV01-KA101-060297 apstiprināšanu

 par Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) 

skolu sektora projekta realizāciju


I. Vispārīgi jautājumi


1. Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek organizēta Jēkabpils novada Jēkabpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” (turpmāk -PII) ” Erasmus+ programmas 1.pamatdarbības mobilitātes projektā “Iekļaujošas izglītības starptautiskās pieredzes attīstīšana” dalībnieku atlase.


II. Projekta mērķis


2. Erasmus+ programmas 1.pamatdarbības mobilitātes projektā “Iekļaujošas izglītības starptautiskās pieredzes attīstīšana” dalībnieku atlases mērķis ir starptautiskās pieredzes ieviešana pirmsskolas izglītības darbībā, pedagoģiskajā praksē un iekļaujošas izglītības lomas nostiprināšanā, savas profesionalitātātes pilveidošana.

III. Projekta uzdevumi


3. Projekta ietvaros plānotas darba ēnošana un strukturēti kursi un apmācības ārpus valsts. Projektā plānota Montesori pedagoģijas iepazīšana “Professional trainings for teachers and staff on Montessori’s Method”. Darba ēnošanas mobilitātes tiek paredzētas vairākās valstīts, viena no tām ir Itālija, lai projektā iesaistītie dalībnieki pieredzes gūtu pēc iespējas plašāku un atsķirīgāku ieskatu dažādu valstu pieredzē iekļaujošas izglītības jomā. Speciālisti apmeklēs un iepazīs pedagogu darbu gan pirmsskolas izglītības iestādē, gan dažādās līmeņa skolās (laukos, pilsētā), kā arī iepazīsies ar iekļaujošās izglītības atbalstu pašvaldību līmenī. Galvenais uzdevums ir uzlabot iekļaujošās izglītības funkcionēšanu, papildinot to ar ārvalstu iegūto praktiskā darba pieredzi, tādējādi padarot to atbilstošu Izglītības attīstības pamatnostādnēs izstrādātajiem rīcības virzieniem- Iekļaujošās izglītības principa īstenošanai un sociālās atstumtības riska mazināšanai. Erasmus+ programmas 1.pamatdarbības mobilitātes projektā “Iekļaujošas izglītības starptautiskās pieredzes attīstīšana” norisināsies Itālijā, San Salvo.


IV. Konkursa norise


4. Saskaņā ar projekta pieteikumu atlases konkursā tiek aicināti PII pedagogi.

5. Erasmus+ programmas 1.pamatdarbības mobilitātes projektā “Iekļaujošas izglītības starptautiskās pieredzes attīstīšana” norisināsies Itālijas pilsētā San Salvo no 28.11.2021.-04.12.2021., dalībniekiem pieteikumi iesniedzami līdz 15.11.2021.

6. Konkursa pieteikumu izvērtēšana notiks līdz 22.11.2021.

7. Konkursa pieteikumus vērtēs iestādes vadītāja izveidota komisija.

8. Konkursa rezultātu paziņošana notiks individuāli pēc pieteikumu izvērtēšanas


V. Konkursa saturs un nosacījumi


9. Dalībnieku atlases konkursa pieteikumu jāiesniedz:

a. Iesniegums, kas adresēts PII vadītājai (paraugu skatīt pielikumā);

b. Motivācijas vēstule

c. CV

VI. Konkursa atlases kritēriji


10. Galvenie atlases kritēriji ir zināšanas par iekļaujošo izglītību, vēlme pārmaiņas ieviest savā izglītības iestādē, motivācija un mērķis, svešvalodas zināšanas.

VII. Vispārīgi par mobilitāti


11. Mobilitātes laiks: Itālijas pilsēta San Salvo no 28.11.2021.-04.12.2021.

12. Projekta dalībniekiem tiks segti ceļa izdevumi, kursu un uzturēšanās izdevumi, atbilstoši apstiprinātajam ERASMUS+ programmas projekta finansējuma līgumam, līguma Nr. 2019-1-LV01-KA101-060297.

13. Projekta izvirzīto mērķi, plānoto rezultātu un ietekmes novērtējumam, mobilitātēs iesaistītie speciālisti tiksies ar Jēkabpils izglītības iestāžu vadību un padagogiem, lai prezentētu savu iegūto pieredzi un izvirzīto mērķu realizāciju. Projekta rezultāti tiks vērtēti pēc šādiem kritērijiem:

a. Atskaite par mobilitātē gūto pieredzi un aktivitētēm;

b. Prezentācija par iegūto pieredzi un iekļaujoišas izglītības sarba metodēm


VIII. Noslēguma jautājumi


14. Nolikums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.Vadītāja K.Akmene


Pielikums ar iesniegumu, lai pieteiktos projektā, ir pieejams te: lejuplādēt pielikumu

informācija vecākiem

Informācija no COVID19 oficiālās valsts mājaslapas


Pirmsskolas izglītības programmu apguve (arī starptautisko izglītības programmu apguve atbilstošā vecuma grupā) turpinās klātienē dežūrgrupās tiem bērniem, kuru vecāki vai likumiskie pārstāvji nevar strādāt attālināti un nodrošināt bērna uzraudzību mājās. Ņemot vērā, ka laika periodā līdz 14. novembrim daļa ģimeņu varēs nodrošināt pirmsskolas vecuma bērnu pieskatīšanu mājās, iespējams mazāks izglītojamo skaits grupās – šādos gadījumos pieļaujama to apvienošana vienas izglītības iestādes ietvaros, pēc iespējas nodrošinot apvienotās grupas sastāva nemainību. Lai optimizētu grupu skaitu, pirmsskolas izglītības iestāde var apzināt bērnu vecākus, lai noskaidrotu iespējas nevest bērnu uz bērnudārzu līdz 14.novembrim, taču izglītības iestādes vadībai nav tiesību pieprasīt apliecinājumus par to, ka bērna likumiska pārstāvis kāda iemesla dēļ nevar nodrošināt bērna uzraudzību mājās. Un darba devējam nav pienākums izsniegt kādas attiecīgas izziņas. 

informācija vecākiem


 
Līdz ar jaunajiem, daudz stingrākiem notikumiem, spēkā stājas arī jauna kārtība, kas nosaka pirmsskolas izglītības iestāžu darbu. Paredzēts, ka bērnudārzos klātienē turpinās strādāt dežūrgrupas tiem bērniem, kuru vecāki vai likumiskie pārstāvji nevar strādāt attālināti un nodrošināt bērna uzraudzību mājās. Vecāki interesējas – vai viņiem ir jāiesniedz izziņa, ka darbs noris klātienē?

Izglītības un zinātnes ministrija norāda, ka izglītības iestādes vadībai nav tiesību pieprasīt apliecinājumus par to, ka bērna likumiskais pārstāvis kāda iemesla dēļ nevar nodrošināt bērna uzraudzību mājās, līdz ar to izziņa par klātienes darbu nav jāiesniedz. Paredzēts, ka pirmsskolas iestādi var apmeklēt gan bērni, kuru vecāki strādā klātienē, gan tie bērni, kuru vecāki strādā attālināti, bet kuru darbs nav savienojams ar bērnu pieskatīšanu.

Tomēr ministrija uzsver, ka vecākiem ir jārīkojas atbildīgi, un bērnus uz dārziņu nevar vest, ja to “vienkārši gribas, jo mājās ir garlaicīgi”.

Izglītības un zinātnes ministrijas ieskatā laika periodā līdz 14. novembrim daļa ģimeņu varēs nodrošināt pirmsskolas vecuma bērnu pieskatīšanu mājās, tāpēc iespējams mazāks izglītojamo skaits grupās – šādos gadījumos pieļaujama to apvienošana vienas izglītības iestādes ietvaros, pēc iespējas nodrošinot apvienotās grupas sastāva nemainību.

Lai optimizētu grupu skaitu, pirmsskolas izglītības iestāde var apzināt bērnu vecākus, lai noskaidrotu iespējas nevest bērnu uz bērnudārzu līdz 14. novembrim.Sajūtam rudeni!

 Ak, tas skaistais oktobris - piepildīts ar lapu spēlēm,eksperimentiem ar augļiem un graudiem, radošu darbošanos smiltīs un protams - ar spēlēm un rotaļām svaigā gaisā.


Rudens talka 2021

 


Rudens sporta svētki 2021

 Izbaudām saulaino rudens dienu, aktīvi darbojoties un sportojot - lecam pāri kabačiem, metam ar čiekuriem mērķī, taisām lapu puteni, ar ķerrām vedam ābolus, kā arī meklējam bērnudārza teritorijā koku augļus, pēc tam no tiem veidojot latvju tautas zīmes.
STOP 4-7 programma


STOP 4-7 programma jeb Kopā uz ceļa esam stiprāki

      Latvijā izstrādāts projekts STOP 4-7, lai palīdzētu bērniem ar uzvedības problēmām, izmantojot pozitīvo audzināšanu. Programma sniedz atbalstu ģimenēm, mācot ne tikai bērnus, bet arī vecākus un bērnu pedagogus.  Programmas mērķis ir mazināt bērnu problemātisko uzvedību, mācot vecākus un pedagogus vairāk izmantot pozitīvās audzināšanas metodes un pakāpeniski izslēgt nekonsekvenci un bardzību. STOP 4-7 programmas kodols ir bērnu sociālo prasmju treniņi.

     Lai sniegtu atbalstu bērniem, viņu vecākiem un pedagogiem, Jēkabpils  Izglītības pārvalde ir iesaistījusies programmas “STOP 4-7” īstenošanā. Pirmā intervence, kurā piedalījās desmit pirmsskolas izglītības iestādes Auseklītis izglītojamie, pedagogi un vecāki, ir noslēgusies.  Bērni kopā ar treneriem mācījās risināt dažādas problēmas, pazīt un regulēt savas emocijas, sadarboties, būt draudzīgiem un laipniem. Treneri vecākiem un pedagogiem sniedza atbalstu un zināšanas, kā veidot atbalstošu, strukturētu vidi, kā pozitīvi pastiprināt jeb apbalvot vēlamo uzvedību, kad un kādā veidā pielietot  saudzīgu un efektīvu sodu sistēmu (ignorēt nevēlamo uzvedību, veidot pārtraukuma laikus, izmantot nevēlamās uzvedības seku principu).

Programma balstās uz trīspusēju sadarbību. Vecāku un pedagogu līdzdalība un sadarbība ir būtiska programmas daļa.

        Paldies visiem vecākiem, kas siltajos vasaras mēnešos 10 vakarus bija kopā ar STOP 4-7 treneriem, lai uzklausītu speciālistu ieteikumus, dalītos savā pieredzē un iegūtu arī jaunas zināšanas, ko izmantot sava bērna audzināšanā. Vecāku aptauja arī rāda, ka viņu bērni ir kļuvuši paklausīgāki, iejūtīgāki, prot labāk savaldīt savas emocijas, biežāk sākuši pielietot “burvju” vārdiņus – lūdzu un paldies. Arī vecāki ir ieguvuši jaunas zināšanas un prasmes, kā labāk atrisināt dažādas sarežģītas situācijas. Piem: vairāk sarunājos, mazāk pielietoju sodus, nebaros par katru sīkumu, bet uzslavēju par katru labo darbiņu, atlicinu vairāk laika sarunai ar savu bērnu, kopīgi pildām relaksācijas vingrinājumus. Ikdienā pielietoju time-out metodi un STOP krēslu. 

      Nozīmīga loma šajās apmācībās ir arī bērnu pedagogiem. Pedagogi savā darbā izmantos programmas apmācībās piedāvātās metodes kā: STOP krēsls, relaksācijas vingrinājumi, dienas plāna kartītes, trokšņa termometrs, lūdzu un paldies metodi u.c.

Uzsākot projektu bija daudz arī nezināmā, arī pati programmas realizācijas gaita bija neparasta, jo nodarbības vecākiem un pedagogiem notika attālināti, kas traucēja pilnvērtīgi apmainīties viedokļiem, novērojumiem par bērnu  izaugsmi.  Pirmā intervence ir noslēgusies, ir uzkrāta pieredze un zināšanas, veidojas izpratne par to, kādu pienesumu projekts ir devis bērniem un viņu vecākiem, kā notiek sadarbība, informācijas un pieredzes apmaiņa visās iesaistītajās grupās. Nākamo intervenci plānojam uzsākt 2021. gada oktobrī.

       Lielu paldies gribu teikt visiem STOP 4- 7 treneriem – Aksanai Mednei, Svetlanai Sasko, Ligitai Verečinskai, Kristīnei Mežaraupei, Diānai Strausei un Evitai Čakstiņai par ieguldīto darbu.

Trenere Svetlana saka: “Prieks par pavadīto laiku teorētiskajās apmācībās un pirmajā praktisko nodarbību intervencē projektā "Stop 4_7". Labi, izsmeļoši materiāli, jaunas idejas darbā ar bērniem, kuriem ir uzvedības traucējumi. Darbs bija produktīvs! Īpaši gribas uzsvērt pedagogu ieinteresētību un radošo degsmi, jo ne visu var atrisināt pēc grāmatās uzrakstītā!  Kopā risinājām gan  problēmsituācijas, gan priecājāmies, kad izdevās atrisināt uzvedības problēmas un bērns saprata, kā šīs zināšanas pielietot ikdienā.”

Treneres Aksanas pārdomas: “Iesaistījos STOP 4-7 programmā ar cerību, ka manas zināšanas un darba pieredze būs noderīga un palīdzoša bērniem, kuriem ir nepieciešams atbalsts mācoties sadarboties, komunicēt, sekot norādījumiem, risināt problēmas, būt laipniem, atpazīt un pārvaldīt emocijas. STOP 4-7 programmas nodarbību laikā, pielietojot pozitīvās audzināšanas principus, soli pa solītim tiek panākta savstarpējā uzticēšanās. Bērns saņemot pozitīvu novērtējumu par katru izdošanos iemācās arī citus novērtēt pozitīvi, būt draudzīgs, laipns, sadarboties, risināt problēmas jaukā veidā. Iespējams, sākums vienmēr ir grūts, bet noslēdzoties pirmajai intervencei, ar pārliecību varu teikt, ka nodarbībās gūtās prasmes bērni prot un spēj pielietot dažādās situācijās.”

Trenere Evita: “Man ir liels prieks un gandarījums, ka mēs to paveicām. Prieks par vecākiem, kuri aktīvi piedalījās procesā un izmantoja dotās iespējas, pielietojot zināšanas savā ikdienā, daloties ar viedokļiem.

Aicinu pieteikties vecākus, kuriem ir vēlēšanās iesaistīties programmā, zvanīt pa tālruni 20371543, rakstīt uz e-pastu sarmite.safronova@edu.jekabpils.lv vai savas grupas skolotājas.

Vai par dalību programmā ir jāmaksā? Nē, DALĪBA ĢIMENĒM PROGRAMMĀ IR BEZ MAKSAS! Taču svarīga ir vecāku vēlme un interese iesaistīties projektā!
Programmas STOP 4-7 koordinators: Sarmīte Safronova, 

Jēkabpils izglītības pārvalde


Sveicieni skolotāju dienā

Būt par skolotāju ir kas īpašs un mazliet neparasts....Skolotājs ir tas,kurš virza, rosina,mudina un atklāj bērniem  ne tikai jaunas zināšanas un prasmes,bet ari dzīves patiesības un gudrības...
Sirsnīgi sveicam  gan esošos,gan bijušos kolēģus Skolotāju dienā!
Vēlam izturību,pārliecību par saviem spēkiem un spēju saglabāt neizsīkstošu dzīvesprieku!