COVID-19

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Jēkabpilī

 

31.08.2020.                                                                                                                           Nr.1

 

Piesardzības pasākumu īstenošanas un mācību procesa organizēšanas kārtība
Covid-19 infekcijas izplatības laikā

 

Izdoti saskaņā ar

Valsts pārvaldes iekārtas

likuma 72.panta pirmās daļas 1.punktu un

Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19

infekcijas izplatības ierobežošanai” 26.1.apakšpunktu

           

I. Vispārīgie noteikumi

1.             Šo iekšējo noteikumu (turpmāk – kārtība) mērķis ir nodrošināt Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu, īstenojot piesardzības pasākumus un organizējot mācību procesu Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” (turpmāk – Izglītības iestāde) atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – MK noteikumi Nr.360) noteiktajiem pamatprincipiem un Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – IZM) ieteikumiem.

2.             Par šīs kārtības ievērošanu ir atbildīgi visi Izglītības iestādes  darbinieki un izglītojamie.

3.             Ar šo kārtību tiek iepazīstināti arī izglītojamo vecāki vai likumiskie pārstāvji un klātienes pakalpojumu sniedzēji. Kārtība tiek publicēta Izglītības iestāde  tīmekļvietnē piiauseklitis.lv.

4.             Īstenojot piesardzības pasākumus, ir jāievēro šādi pamatprincipi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai:

4.1.            informēšana;

4.2.            distancēšanās;

4.3.            higiēna;

4.4.            personas veselības stāvokļa uzraudzība.

5.             Atbildīgās personas par šajā kārtībā noteikto pasākumu īstenošanu tiek noteiktas ar Izglītības iestādes vadītāja rīkojumu.

6.             Papildus šīs kārtības noteikumiem ir jāievēro Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk – SPKC) publicētie ieteikumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai (https://spkc.gov.lv/lv/).

 

II. Informēšanas pasākumi

7.             Izglītības iestādes tīmekļvietnē un pie ziņojuma dēļa izvieto šādu informāciju:

7.1.            brīdinājumu, ka Izglītības iestādē nedrīkst atrasties (t.sk. Izglītības iestādē netiek uzņemtas) personas, kurām atbilstoši MK noteikumiem Nr.360 noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija, vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums);

7.2.            rīcības aprakstu, ja izglītojamam tiek konstatētas Covid-19 infekcijas slimības pazīmes;

7.3.            atgādinājumu par pienākumu ievērot pašizolācijas, mājas karantīnas un izolācijas nosacījumus saskaņā ar MK noteikumiem Nr.360;

7.4.            atgādinājumu par nepieciešamību informēt Izglītības iestādi ar izglītojamā prombūtnes iemeslu, norādot  atbildīgās personas kontaktinformāciju;

7.5.            ieteikumu izmantot mobilo lietotni kontaktpersonu noteikšanai un informēšanai “Apturi Covid” (kārtības pielikuma 1.punkts).

8.             Darbiniekiem, izglītojamiem (nepilngadīgo izglītojamo vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem) nekavējoties jāinformē Izglītības iestādes vadītāja, ja viņiem konstatēta Covid-19 infekcija.

9.             Izglītības iestādes atbildīgie darbinieki, izmantojot elektronisko pastu  regulāri informē darbiniekus un izglītojamos par nepieciešamību sekot savam veselības stāvoklim, par Covid-19 simptomiem un individuāliem profilakses pasākumiem un rīcību, ja kādam parādās elpceļu infekcijas simptomi.

10.        Izglītības iestādes telpās, t.sk., tualetes telpās tiek izvietota skaidri salasāma informācija par higiēnas prasībām (kārtības pielikuma 2.punkts).

11.        Izglītības iestāde telpās tiek nodrošināta skaidri salasāma informācija par pareizu sejas masku lietošanu (kārtības pielikuma 3.punkts).

12.        Izglītības iestādes koplietošanas telpās, redzamās vietās tiek izvietotas skaidri salasāmas norādes – ievērot 2m distanci no pārējām personām, nodrošinot attiecīgu marķējumu uz grīdas.

13.        Izglītības iestādes atbildīgā persona seko līdzi aktuālajai informācijai par valstu riska statusu SPKC tīmekļvietnē (https://spkc.gov.lv/lv/tavai-veselibai/aktualitate-par-jauno-koronavi/valstu-saslimstibas-raditaji-a/), lai noteiktu nepieciešamos ierobežojumus.

 

 

III. Distancēšanās pasākumi

14.        Lai nodrošinātu distancēšanās iespēju, Izglītības iestādes atbildīgās personas veic:

14.1.       mācību procesa norises plānošanu tā, lai novērstu vairāku grupu  vienlaicīgu atrašanos mācību telpā vai tās tuvumā pirms un pēc nodarbības;

14.2.       ēdināšanas plānošanu tā, lai novērstu grupu savstarpējo sastapšanos;

14.3.       telpu izmantošanas risku izvērtēšanu, apzinot vietas Izglītības iestādes ārtelpās un iekštelpās, kur pastāv iespēja koncentrēties lielam skaitam cilvēku, un veicot cilvēku plūsmas plānošanu šajās vietās, lai novērstu drūzmēšanos;

14.4.       ārpusstundu aktivitāšu risku izvērtēšanu un mazināšanu, katrai konkrētai aktivitātei paredzot noteiktas distancēšanās un higiēnas prasības;

14.5.       vadlīniju par mācību procesa un cilvēku plūsmas organizēšanu izstrādāšanu un publicēšanu Izglītības iestādes tīmekļvietnē.

15.        Veicot šīs kārtības 16.punktā noteiktās darbības, atbildīgās personsa nosaka Izglītības iestādes rīcībā esošo telpu kopumu mācību procesa organizēšanai un grupu izvietošanai un izstrādā vadlīnijas, ievērojot šādus principus:

15.1.       pēc iespējas mazina mācību procesā iesaistīto (grupai piesaistīto) darbinieku maiņu;

15.2.       pēc iespējas mazina izglītojamo vairākkārtēju došanos ārpus Izglītības iestādes teritorijas dienas ietvaros;

15.3.       organizē izglītojamo pieņemšanu un nodošanu vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem pie Izglītības iestādes ieejas, tās teritorijā, vai garderobes, nodrošinot iespēju distancēties;

15.4.       pasākumus organizē tā, lai dotu priekšroku pasākumiem, kur iespējams distancēties, un pasākumiem ārpus telpām;

15.5.       plāno mācību procesa īstenošanu klātienē, daļēji attālināti vai attālināti. Nepasliktinoties epidemioloģiskai situācijai, priekšroka dodama mācību procesam klātienē.

 

IV. Higiēnas nodrošināšana

16.        Izglītības iestāde nodrošina visiem izglītojamiem, darbiniekiem, pakalpojumu sniedzējiem un citiem apmeklētājiem iespēju ievērot roku higiēnu (roku mazgāšana ar siltu tekošu ūdeni un ziepēm, higiēniski roku nosusināšanas līdzekļi), kā arī lietot līdzekļus roku dezinfekcijai (70% etanola šķīdums vai cits roku dezinfekcijas līdzeklis, kas ir iedarbīgs pret koronavīrusiem (apvalkotajiem vīrusiem)).

17.        Izglītības iestāde nodrošina izglītojamiem pieejamus informatīvos materiālus par pareizu roku mazgāšanu (SPKC tīmekļvietnē publicētie ieteikumi “Roku mazgāšana”).

18.        Izglītojamiem un darbiniekiem, atrodoties Izglītības iestādes telpās, jālieto maiņas apavi.

19.        Izglītības iestāde nodrošina, ka izglītojamie un darbinieki pēc iespējas lieto tikai personīgos rakstāmpiederumus, iespēju robežās mazinot rakstāmpiederumu nodošanu no vienas personas citai.

20.        Izglītības iestādē maksimāli tiek samazināts kopīgi lietojamo virsmu un priekšmetu (skārienjutīgie ekrāni, datori, tastatūras, peles, u.c.) skaits.

21.        Nodarbības tiek organizētas Izglītības iestāde  telpās, kurās ir nodrošināta iespēja veikt regulāru telpu vēdināšanu, atverot logus, vai ir ierīkota efektīva mehāniskā ventilācija. Telpu vēdināšanu veic nodarbību starplaikos.

22.        Izglītības iestādē telpu uzkopšana tiek veikta katru dienu. Katrā uzkopšanas reizē tiek tīrītas visas koplietošanas virsmas (durvju rokturi, galdu virsmas, krēslu roku balsti, virsmas tualetēs, ūdens krāni, skārienjūtīgās ierīces u.c.), izmantojot dezinfekcijas līdzekļus (70% etanola šķīdums vai 0,5% nātrija hipohlorīta šķīdums).

23.        Izglītības iestādē palielinās inficēšanās risks ar Covid-19 infekciju, Izglītības iestāde nodrošina izglītojamiem un darbiniekiem iespēju izmantot medicīnisko/nemedicīnisko sejas masku.

24.        Medicīniskās sejas maskas lietošana ir obligāta elpceļu infekcijas simptomu gadījumā. Nemedicīniskās sejas maskas lietošana ir ieteicama neparedzamos apstākļos, kad nav iespējams strikti ievērot distancēšanās nosacījumos, ilgstoši, t.i., vairāk kā 15 minūtes atrodoties telpā, kur uzturas daudz cilvēku un distances ievērošanu nav iespējams nodrošināt vai citādi atrodoties apstākļos, kad ir paaugstināts inficēšanās risks.

25.        Izlietoto sejas masku savākšana tiek nodrošināta, šim mērķim izmantojot speciāli marķētus dubultus atkritumu maisus, kurus ievieto konteinerā, kas paredzēts nešķirotiem atkritumiem. Atkritumu maisus nedrīkst atstāt pie konteinera vai ievietot dalītās vākšanas konteinerā.

 

V. Personas veselības stāvokļa uzraudzība

26.        Izglītības iestādē netiek pieļauta personu ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne.

27.        Izglītības iestādē personām, kuras atbilst Covid-19 infekcijas riska grupai – seniori un cilvēki ar hroniskām slimībām – iesaka īpašus piesardzības pasākumus: sekot savam veselības stāvoklim, ārstēt hronisko slimību, lai novērstu slimības saasinājumus, ievērot  profilakses pasākumus. Šādām personām iespēju robežās mazina klātienes laiku, dodot iespēju strādāt vai mācīties attālināti.

28.        Ja Izglītības iestādes darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes, darbinieka pienākums ir pārtraukt darba pienākumu veikšanu un doties mājās, telefoniski informēt Izglītības iestādes vadītāju un sazināties ar ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanas režīmu. Ja ir iespējams kontakts ar citiem cilvēkiem Izglītības iestādē, vai sabiedriskajā transportā, darbinieks lieto sejas masku. Darbinieks drīkst atgriezties darbā tikai tad, kad ārsts ir noslēdzis darbnespējas lapu.

29.        Ja izglītojamajam, atrodoties Izglītības iestādē, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes, Izglītības iestāde:

29.1.       izolē saslimušo personu atsevišķā telpā, un, ja nepieciešams, nodrošina tā darbinieka, kas kontaktējās ar saslimušo personu pirms tam, klātbūtni. Lai novērstu darbinieka inficēšanās risku saslimušā persona un darbinieks lieto medicīnisko sejas masku;

29.2.       sazinās ar nepilngadīgās saslimušās personas vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, kas nekavējoties ierodas pēc izglītojamā. Vecāki, vai izglītojamais telefoniski kontaktējas ar savu ģimenes ārstu.

30.        Izglītojamais drīkst atgriezties Izglītības iestādē tikai saskaņā ar ārstējošā ārsta norādījumiem.

31.        Ja darbiniekam vai izglītojamam Izglītības iestādē ir konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

32.        Izglītojamiem jādodas uz savu dzīvesvietu izolācijas, mājas karantīnas vai pašizolācijas pasākumu veikšanai, izņemot šīs kārtības 38. un 39. punktā noteiktajos gadījumos.

33.        Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas divām vai vairākām personām un ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, Izglītības iestāde nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski SPKC Zemgales reģionālās nodaļas epidemiologam (kontaktus saziņai skatīt www.spkc.gov.lv). Šādā gadījumā Izglītības iestāde pilda SPKC norādījumus un par infekcijas faktu un saņemtajiem SPKC norādījumiem informē darbiniekus, izglītojamos un IZM.

 

 

VI. Mācību procesa organizēšana

34.        Lai nodrošinātu piesardzības pasākumu ievērošanu, Izglītības iestāde  mācību procesu var īstenot, piemērojot šādus modeļus saskaņā ar IZM izstrādātajām vadlīnijām:

34.1.       A modelis – mācības Izglītības iestāde klātienē ar attālinātā mācību procesa elementiem (līdz 20% no kopējā mācību laika);

34.2.       B modelis – daļēji attālinātas mācības, t.i., mācības notiek gan ….. klātienē, gan attālināti (no 20% līdz 40% no kopējā mācību laika);

34.3.       C modelis – pilnībā  attālinātas  mācības (100% no kopējā mācību laika).

35.        Uzsākot 2020./2021. mācību gadu tiek piemēroti šādi mācību modeļi:

35.1.        pirmsskolas izglītības programmās – A modelis;

35.2.       SPKC ir noteicis obligātus pretepidēmijas pasākumus valsts, pašvaldības līmenī.

36.        C modeli var piemērot atsevišķai grupai, vai visai Izglītības iestādei.

37.        Izglītības iestāde veido individuāli pielāgotu mācību plānu un nodrošina  atgriezenisko saiti tiem izglītojamiem, kas atrodas pašizolācijā vai mājas karantīnā un var mācīties attālināti (tikai mājās), kamēr pārējie mācās Izglītības iestādē klātienē vai daļēji attālināti.

38.        Mainoties epidemioloģiskajai situācijai, var tikt mainīti mācību procesa īstenošanas modeļi. Rīkojumu par A modeļa maiņu uz citiem modeļiem vai B modeļa maiņu uz C modeli var īstenot nekavējoties. Rīkojumu par C modeļa maiņu uz citiem modeļiem vai B modeļa maiņu uz A modeli īsteno pakāpeniski, atvēlot pietiekamu laiku izglītojamajiem un viņu vecākiem (likumiskajiem pārstāvjiem) piemēroties modeļa maiņai.

39.        Rīkojumu par mācību procesa īstenošanas modeļu piemērošanu un maiņu izdod Izglītības iestādes vadītājs. Rīkojumā papildus nosaka kārtību mācību procesa darba organizācijai, komunikācijas kanālus ar izglītojamiem (piemēram, e-pasts, tālrunis, sociālie tīkli, e-platformas), pedagoģiskā personāla darba organizāciju un komunikāciju ar izglītojamiem, atbildīgās personas par saziņu ar izglītojamiem un viņu vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem.

40.        Izglītojamiem, kuriem atbilstoši normatīvajam aktam par kārtību, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē, ir tiesības saņemt no valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai, par mācību dienām, kad Izglītības iestāde mācību procesu daļēji vai pilnībā īsteno attālināti, ir tiesības saņemt no valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu līdz 25 stundām nedēļā.

 

 

Vadītāja                                                                                                                  A.Paģire

A.Paģire

 65234628

Epasts; auseklitis@pii.jekabpils.lv