COVID-19

Jēkabpils novada Jēkabpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” telpu vēdināšanas plāns - skatīt te.

Izglītības procesa organizēšanas un norises kārtība Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra

 noteikumiem Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

 

I Vispārīgie noteikumi

1. Šo iekšējo noteikumu (turpmāk – kārtība) mērķis ir nodrošināt Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu, īstenojot piesardzības pasākumus un organizējot mācību procesu Jēkabpils novada Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” (turpmāk – Izglītības iestāde) atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – MK noteikumi Nr.360) noteiktajiem pamatprincipiem un Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – IZM) ieteikumiem.

2. Par šīs kārtības ievērošanu ir atbildīgi visi Izglītības iestādes darbinieki un izglītojamie.

3. Ar šo kārtību tiek iepazīstināti izglītojamo vecāki vai likumiskie pārstāvji un klātienes pakalpojumu sniedzēji. Kārtība tiek publicēta Izglītības iestādes tīmekļvietnē www.piiauseklitis.lv.

 

II Izglītības procesa un izglītojamo plūsmas organizācija

4. Iestādes iekštelpās līdz 15.11.2021ir epidemioloģiski daļēji droša vide, no 15.11.2021. Iestāde pāriet drošā vidē.

5. Mācību procesu organizē grupas ietvaros.

6. Izglītojamo plūsmu organizē atbilstoši nodarbību tīkla plānam, izvairoties no vairāku grupu izglītojamo saskarsmi koplietošanas telpās. Koplietošanas telpās ievēro 2 m distancēšanos. Atbildīgā persona par nodarbību tīkla plāna sastādīšanu un izglītojamo plūsmu ir Iestādes vadītāja vietniece izglītības jomā.

7. Individuālās nodarbības pie atbalsta personāla un grupu nodarbības (mūzika, sports) plāno, ievērojot 15 minūšu intervālu starp nodarbībām un nodrošinot telpas vēdināšanu, kā arī virsmu un uzskates līdzekļu dezinfekciju.

8. Izglītojamo ēdināšana notiek grupu telpās, precīzi ievērojot ēdināšanas laikus. Atbildīgā persona par ēdināšanas organizāciju ir Iestādes medmāsa.

9. Pamatojoties uz SPKC informāciju par Covid-19 infekcijas izplatību un epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanos Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā, Iestādes vadītājs, saskaņojot ar pašvaldības administrācijas izglītības struktūrvienības vadītāju, var pieņemt lēmumu un izdot rīkojumu par attālinātām mācībām obligātajā vecumā esošajiem izglītojamiem un to grupām, ja tiek noteikti obligāti pretepidēmijas (karantīna, izolācija) pasākumi.

10. Darbinieku attaisnotas prombūtnes laikā pieļaujams, ka aizvietošanas darbu veic citi pieejamie Iestādes darbinieki

11. Interešu izglītībā pakalpojumu sniedz persona ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai līdz 15.11.2021. ar apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par negatīvu Covid-19 testa rezultātu, kuru uzrāda pēc pakalpojuma saņēmēja pieprasījuma. Uzturoties iestādē pakalpojuma sniedzējs lieto sejas masku.

III Personas veselības stāvokļa uzraudzība

12. Izglītojamais neapmeklē Iestādi, ja konstatēta kāda no infekcijas slimības pazīmēm: 

·         gripas pazīmes – pēkšņs slimības sākums, galvassāpes, drudzis, paaugstināta ķermeņa temperatūra, muskuļu sāpes, sāpes kaulos, aizlikts deguns bez iesnām un sauss, kairinošs klepus;

·         citu akūto augšējo elpceļu infekciju pazīmes – stipras iesnas, klepus, šķaudīšana, rīkles iekaisums, apgrūtināta elpošana, acu konjunktīvas iekaisums ar vai bez paaugstinātas ķermeņa temperatūras;

·         ķermeņa temperatūras paaugstināšanās;

13. Bērnu vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk – Vecāki), atvedot bērnu Iestādē, jāatdod bērnu pirmsskolas izglītības skolotājai vai skolotāja palīgam pie ārdurvīm, neienākot Iestādes telpās (izsaukšanai izmantot tālruni);

14. Izglītojamā Vecākiem nekavējoties jāinformē Iestādes atbildīgā persona, ja izglītojamam konstatēta Covid-19 infekcija;

15. Izglītojamo ierašanos Iestādē pirmsskolas izglītības skolotājas reģistrē grupas žurnālā un nodod informāciju Iestādes izglītības iestāžu un skolas māsa (turpmāk Iestādes māsa).

 

IV Higiēnas nodrošināšana

16. Izglītojamais nedrīkst nest līdzi uz Iestādi jebkādus priekšmetus (tostarp, rotaļlietas, pārtikas produktus u.c.).

17. Izglītības iestāde nodrošina visiem izglītojamiem, darbiniekiem, pakalpojumu sniedzējiem un citiem apmeklētājiem iespēju ievērot roku higiēnu (roku mazgāšana ar siltu tekošu ūdeni un ziepēm, higiēniski roku nosusināšanas līdzekļi), kā arī lietot līdzekļus roku dezinfekcijai

18. Izglītojamiem un darbiniekiem, atrodoties Izglītības iestādes telpās, jālieto maiņas apavi.

19. Izglītības iestādē maksimāli tiek samazināts kopīgi lietojamo virsmu un priekšmetu (skārienjutīgie ekrāni, datori, tastatūras, peles, u.c.) skaits.

20. Nodarbības tiek organizētas Izglītības iestādes telpās, kurās ir nodrošināta iespēja veikt regulāru telpu vēdināšanu, atverot logus. Vēdināšana

21. Kad izglītojamie atstāj grupas telpas vai  nodarbību starplaikos tiek veikta telpu vēdināšanu (1.pielikums).

22. Izglītības iestādē telpu uzkopšana tiek veikta katru dienu. Katrā uzkopšanas reizē tiek tīrītas visas koplietošanas virsmas (durvju rokturi, galdu virsmas, krēslu roku balsti, virsmas tualetēs, ūdens krāni, skārienjūtīgās ierīces u.c.), izmantojot dezinfekcijas līdzekļus.

23. Visiem Iestādes darbiniekiem pienākums ievērot pastiprinātus higiēnas pasākumus, pamatojoties uz Veselības ministrijas, Slimību profilakses un kontroles centra, Izglītības un zinātnes ministrijas ieteikumiem un rekomendācijām un Iestādē noteikto kārtību.

24. Iestādes māsa veic pastiprinātu higiēnas pasākumu kontroli telpās, t.sk., ievērojot ārējos normatīvajos aktos noteiktos ieteikumus un rekomendācijas.

 

V Darbinieku pārbaudes kārtība Covid- 19 izplatības ierobežošanai

25. Par atbildīgo personu par noteikumu ievērošanu, sertifikātu pārbaudi un informācijas apkopošanu par Covid-19 infekcijas izplatības riskam pakļautajiem darbiniekiem, tiek norīkota Iestādes māsa.

26. Iestādes māsa organizē darbinieku testēšanu atbilstoši SPKC tīmekļvietnē publicētajam algoritmam, izņemot darbiniekus ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kā arī atbild par izglītojamo plūsmas organizēšanu un kontroli, uzraudzību par Iestādes telpu tīrību un dezinfekciju.

 

VI Rīcības algoritms, ja parādās COVID- 19 raksturīgie simptomi

27. Ja darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), darbinieka pienākums ir pārtraukt darba pienākumu veikšanu un doties mājās, kā arī telefoniski sazināties ar ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanās režīmu.

28. Darbinieks var atgriezties darbā tikai ar ārsta norādījumu (kad ārsts ir noslēdzis darbanespējas lapu).

29. Ja bērnam, atrodoties Iestādē, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums):

·           Izolē bērnu atsevišķā labi vēdināmā telpā, kurā nodrošina tā paša pieaugušā, kas kontaktējās ar bērnu pirms tam, klātbūtni. Nepieciešams lietot sejas maskas, ievērot roku higiēnu, pēc iespējas ievērot distanci;

·           Sazinās ar bērna vecākiem, kas nekavējoties ierodas pēc bērna. Vecāki telefoniski kontaktējas ar savu ģimenes ārstu;

·           Bērns tiks ārstēts atbilstoši veselības stāvoklim un atgriešanās Iestādē pieļaujama ar ģimenes ārsta izziņu un negatīvo Covis-19 testu.

30. Iestāde nodrošina vecākiem pieejamu informāciju par to, ka bērni ar infekcijas slimības pazīmēm netiek uzņemti Iestādē un rīcību, ja bērnam tiek konstatētas slimības pazīmes, kā arī par pienākumu ievērot pašizolācijas un mājas karantīnas nosacījumus.

 

VII Noslēguma jautājumi

31. Apmeklētājiem ir pienākums patstāvīgi iepazīties ar aktuālo informāciju un ieteikumiem SPKC tīmekļvietnes sadaļā “Aktualitātes” (www.spkc.gov.lv).

32. Grupu pedagogi iepazīstina vecākus ar šiem noteikumiem.

33. Saziņu ar apmeklētājiem un vecākiem Iestāde veic elektroniski e-pastā auseklitis@pii.jekabpils.lv vai pa tālruni 22319566.

34. Šie noteikumi stājas spēkā no 01.10.2021. līdz to atcelšanai.

35. Ar šo noteikumu apstiprināšanu spēku zaudē Jēkabpils novada Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” 2021. gada 30. augusta noteikumi Nr.1 ” Piesardzības pasākumu īstenošanas un mācību procesa organizēšanas kārtība Covid-19 infekcijas izplatības laikā”.

 

 

Sagatavoja

Vadītāja                                                                                                                K.Akmene