Jaunā gada apsveikumsZiemassvētki atnākuši

Ziemassvētku gaidīšanas laiks jau ir pagājis,Ziemassvētki sagaidīti un mēs ar prieku varam atskatīties  uz piedzīvoto,darīto un radīto!Lai svētku sajūtas turpina virmot ap mums arī visu Jaunā gada gaidīšanas laiku!
Erasmus + programma. Iegūtā pieredze Kiprā


IEKĻAUJOŠĀ IZGLĪTĪBA KIPRĀ

           ERASMUS + programmas mobilitātes projekta Nr.2019 – 1-LV01 -KA101-060297 “Iekļaujošās izglītības starptautiskās pieredzes attīstīšana” ietvaros laikā no 2019. gada 23. novembra līdz 2019. gada 2. decembrim, Jēkabpils skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem un pedagogiem bija iespēja doties uz Kipru, lai iepazītos ar šīs valsts izglītības sistēmu, pieredzi iekļaujošās izglītības realizēšanā, apmeklēt izglītības iestādes, nevalstiskās organizācijas, vērot nodarbības, piedalīties semināros un diskusijās, kā arī iepazīties ar Kipras kultūrvēsturiskajām vietām, vidi, tradīcijām.  

       Viesojoties konsultāciju iestādē “SHIPCON LIMASSOL LIMITED”, kurai ir plaša iekļaujošās izglītības pieredze, tikām iepazīstināti ar organizācijas darbības mērķiem, uzdevumiem un virzieniem. Piedalījāmies semināros un diskusiju darbnīcās par Kipras vēsturi un kultūru, izglītības sistēmu Kiprā un Latvijā, iekļaujošās izglītības realizāciju, tās uzdevumiem un izaicinājumiem.

        Apmeklējot Nevalstiskās organizācijas Migrantu informācijas centru “Mi Hub”, tikām iepazīstināti ar centra darbību, tās mērķiem, uzdevumiem, finansējuma sistēmu, vienlaikus gūstot saturiski plašāku ieskatu iekļaujošās izglītības pieredzē. Uzzinājām, kādus pasākumu ciklus šī organizācija veic, lai pēc iespējas veiksmīgāk vietējā sabiedrībā iekļautu migrantus un bēgļus. Organizacija palīdz risināt veselības aprūpes, dzīvesvietas, darba un citus sociālos jautājumus. Centra darbības lokā ir arī izglītības jautājumi, proti, lai palīdzētu migrantiem un bēgļiem veiksmīgāk iekļauties vietējā sabiedrībā un kultūrā, tiek organizēti valodu apmācības kursi, veidota sadarbība ar skolām, kuras apmeklē migrantu un bēgļu bērni.

             Bija iespēja iepazīties ar Agios Athanasios pašvaldības skolu “Open School”. Tikāmies ar skolas vadības pārstāvi V.Sifounu, kurš stāstīja par šīs skolas  darbību. Sarunu laikā vairākkārtīgi tika uzsvērts, ka “skolotājam jābūt draugam”, ka šajā skolā skolotājs vairāk veic mentora lomu, iedrošina un pamudina, veido diskusijas starp skolotāju un skolēnu, nodarbības organizē tā, lai tās būtu saistošas un praktiskas. Skola piedāvā vairāk kā 100 dažāda veida aktivitātes un nodarbības. Skola ir pieejama ikvienam - bērniem, pieaugušajiem, senioriem, migrantiem u.c. interesentiem. Tiek piedāvātas papildus pēcstundu nodarbības skolēniem, individuālas speciālistu konsultācijas bērniem, kuriem ir kādas īpašas mācību grūtības vai veselības problēmas. Nodarbības ir pieejamas no plkst.7.30 - 21.30. Skolas apmeklētāju skaits sniedzas pāri 2000.   Šīs vizītes laikā, bija iespēja vērot vienu no nodarbībām – Grieķu valodas stundu ārzemniekiem (no 16 dažādām valstīm, arī no Latvijas). Pēc nodarbības norisinājās diskusija ar pasniedzēju un nodarbības apmeklētājiem.

          Mobilitātes laikā apmeklējām privāto Limasolas pirmskolas un sākumskolas izglītības iestādi. Tuvojoties nelielajai iestādei, pamanāma tās sakoptā vide un rūpes par drošību. Iestādei ir gan gaumīgi aizverami vārti, kuru atvēršanu var veikt tikai pieaugušais, gan iekļuve iestādē ir droša. Tāpat ir acīmredzams drošības nodrošinājums- asi stūri, kolonnas apjozti ar porolonu, lai mazinātu iespējamās traumas.  Skolas vadītāja  iepazīstināja mūs  ar mācību iestādes darba vidi, mācību darba plānošanu un organizēšanu, sadarbības principiem starp pedagogiem, bērniem un vecākiem. Vērojot nodarbības gan telpās, gan ārā, tika gūtas jaunas atziņas par metodisko darbu, sadarbību, bērnu ar īpašām vajadzībām iekļaušanu, arī praktiskas idejas un aktivitātes, kuras varēs izmantot pedagoģiskajā darbā. Sarunās un diskusijās ar iestādes pedagogiem, tika noskaidrots, ka mācību darbs tiek organizēts tā, lai katrs bērns pilnveidotos un attīstītos atbilstoši savām spējām un prasmēm, pedagogi pievērš uzmanību bērnu individuālajām vajadzībām, realizē bērncentrētu izglītības pieeju. Aktivitātes un nodarbības ir radošas, praktiskas, saistītas ar reālo dzīvi, balstītas uz bērnu pašizziņas procesiem un pašvadītu mācīšanos. Ēnojot mācību procesu Kipras izglītības iestādēs, vērojams, ka visas mācību darbības vērstas uz nepiespiestu audzēkņu praktisko darbošanos. Kā pierādījumu bāze kalpo bērna portfolio, kuru apskatot, redzama katra bērna sasniegumi un individuālā izaugsme.

 Lai izglītotu pirmskolas un sākumskolas audzēkņus, kuru dzīvesvieta ir kalnos, uz ciematiem dodas pedagogi, apmācot skolēnus savās dzīvesvietās.

Diskusiju un semināru nodarbībās tika noskaidots, ka valsts un pašvaldības politika un atbalsts attiecībā uz iekļaujošo izglītību ir atrunāts likumdošanā. Bērnus ar īpašām vajadzībām cenšas iekļaut vispārizglītojošajās skolās, tiek domāts arī par atbalsta pasākumiem šiem bērniem - papildus nodarbības, individuālās nodarbības, nepieciešamības gadījumā arī atsevišķas telpas, papildus laiks eksāmenos, skolotāja palīgi -asistenti. Kiprā ir arī 9 speciālās skolas, kuras apmeklē bērni ar ļoti smagām diagnozēm.

Pašvaldības savās teritorijās pilsētvidi cenšas iekārtot pieejamu arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, muzejos informācija _ Braila rakstā, āra trenažieri parkos – cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

         Piedaloties šajā Erasmus+ mobilitātes projektā ir gūta nenovērtējama pieredze, kura noderēs gan turpmākajā profesionālajā darbībā, gan piedaloties kādos citos starptautiskos projektos. Šī bija lieliska iepēja praktizēt un uzlabot svešvalodas zināšanas, pilnveidoties profesionāli, veidot starptautiskus kontaktus un sadarbības iespējas, apgūt jaunas atziņas par pedagoga lomu, metodisko un saturisko darbu, gūtas jaunas idejas un stratēģijas, kuras varēs izmantot arī savā profesionālajā darbībā. Paplašinātas un padziļinātas zināšanas par iekļaujošo izglītību, tās izaicinājumiem un iespējām. Šāda pieredze motivē pilnveidoties, mācīties no citiem, dalīties pieredzē ar kolēģiem, izmēģināt jaunas mācīšanas un mācīšanās stratēģijas. Gūstot priekšstatu par Kipras izglītības sistēmu, vienlaicīgi attīstās arī prasmes analizēt, salīdzināt, izvērtēt un rodas vēlme pārņemt un realizēt savā darbā labos piemērus.  Iepazīstot Kipras vēsturi, kultūru un tradīcijas, veidojas lielāka izpratne par atšķirīgo un kopīgo, iecietības un tolerances jēdzieniem, tās izpausmēm ikdienas dzīvē un saskarsmē. Jēdziens ,, Iekļaujoša izglītība” Kiprā tiek izprasts daudz plašāk nekā tas pierasts Latvijā, t.i. ne tikai iekļaujot skolēnus ar īpašām vajadzībām, bet iekļaujot arī migrantus ( arī bērnus) grieķu izglītības iestādēs, sabiedrībā, kultūrā.

Kipras mobilitātes dalībnieku vārda: I.Dišlere

"Auseklīša" eglīšu modes skate ir atklāta

"Auseklīša" eglīšu modes skati paziņojam par atklātu!

9.decembrī mūsu bērnudārza durvis bija plaši atvērtas, lai ielaistu bērnu un viņu vecāku pašrocīgi gatavotas eglītes. Uz modes skati bija ieradušās 160 eglītes-  lielas un mazas, no dažādiem materiāliem izgatavotas,ar izdomu izrotātas un visas brīnumaini skaistas!
Izsakām lielu pateicību vecākiem par iesaistīšanos  un piedalīšanos mūsu iecerē, tā sagādājot bērniem īstu Ziemassvētku prieku un burvību!


Svinam Latvijas dzimšanas dienu

15.novembrī ar kopīgu valsts himnas dziedāšanu,dziesmām un pašsacerētiem dzejoļiem  sveicām  mūsu mīļo Latviju 101.dzimšanas dienā. Pēc svinīgā pasākuma visi pulcējamies pie balti klātiem dzimšanas dienas galdiem, kur baudījām svētku mielastu un dziedājām latviešu tautas dziesmas.

Erasmus+ programma. Iegūtā pieredze Lietuvā         Iekļaujoša izglītība Alitys pirmsskolas izglītības iestādēs

     
          2019. gada no 14. – 18. oktobrim Jēkabpils pilsētas pirmsskolas pedagogi no pirmsskolas izglītības iestādēm “Zvaniņš” – Gunta Konovalova, Daiga Kalniņa un no pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” – Sandra Stankeviča, Aija Upīte-Tutane, Skaidrīte Missa apmeklēja Lietuvas pilsētu Alitys, kur Erasmus+ projekta “Iekļaujošas izglītības starptautiskās pieredzes attīstīšana” ietvaros ēnoja Lietuvas pirmsskolas iestāžu kolēģu darbu un pieredzi iekļaujošas izglītības jomā.

      Pedagogu darbu ēnojām vairākās pirmsskolas izglītības iestādēs - “Alytus kindergarten Volungele”, “Šaltinelis” un “Nykštukas”.

          Pirmsskolas izglītības iestādē “Volungele” ir iekļauti bērni ar valodas un runas traucējumiem. Ar bērniem katru dienu strādā logopēds, ir ārstnieciskās vingrošanas nodarbības. Šo pirmsskolas izglītības iestādi apmeklē arī bērni ar speciālām vajadzībām, t.sk. bērns ar autismu, kurš darbojas asistenta uzraudzībā. Iekļautajiem bērniem tiek nodrošinātas individuālās logopēda, mūzikas, mākslas un vingrošanas nodarbības. Plānotas arī speciālā pedagoga nodarbības. Atsevišķā telpā individuālajās nodarbībās tiek izmantota interaktīvā grīda. Pirmsskolas izglītības iestāde strādā no 7:30 līdz 17:30​, no 7:00 līdz 7:30 un no 17:30 līdz 18:00 strādā «pagarinātā grupa».

              Projekta laikā bija iespēja apmeklēt arī pirmsskolas izglītības iestādi “Šaltinelis”. Šobrīd “Šaltinelis” no 145 izglītojamiem apmēram pusei bērnu ir diagnosticēti redzes traucējumi. Pirmsskolas izglītības iestādē (speciāli aprīkotos kabinetos) ar šiem bērniem strādā logopēdi un optometrists. Logopēda kabinets nodrošināts ar interaktīvo tāfeli. Atsevišķi ierīkotas divas telpas, kur vienā atrodas rotaļu istaba, ar lego galdu, bet otrā - datortelpa bērniem. Ir atsevišķa telpa, kur bērns var ieiet un nomierināties, ja ir par kaut ko satraucies. Izglītības iestādē darbojas arī Montessori grupa.

            Pirmsskolas izglītības iestādē Nykštukas” mūsu vizītes laikā bija eksperimentu diena. Bērni visas dienas garumā veica dažādus eksperimentus gan telpās, gan ārā. Interesanti bija tas, ka pirmsskolas izglītības teritorijā ir uzcelta neliela siltumnīcā, kur bērni sēj, laista, novāc ražu – vēro kā no sēkliņas vai stādā izaug kāds dārzenis.

          Visās pirmsskolas izglītības iestādēs ir muzejtelpa, kur vienkopus ir apskatāmi senie darba instrumenti.

          Iepazīstot Lietuvas kolēģu pieredzi iekļaujošajā izglītībā secinām, ka daudzas redzētās darba metodes un paņēmieni ir zināmi un personīgajā darbā pielietoti, bet ir arī jaunas darba metodes, ko izmantosim  savā pedagoģiskajā darbā un iepazīstināsim ar tām citus kolēģus. Jaunu darba metožu izstrādei izmantosim redzētās praktiskās metodes: smilšu rotaļmetodi, mūzikas, vadošās intelektuālās sfēras  (pēc H.Gārdnera) aktualizēšanu. Ļoti svarīgi iekļaujošās izglītības realizēšanai ir:  vides pielāgošana individuāli katram bērnam ar speciālām vajadzībām,  asistents bērnam vai skolotāja palīgs, speciālistu komandas darbs un individuālas nodarbības.

         


                                                               Lietuvas mobilitātes dalībnieču vārdā : S.Stankeviča                   Lāčplēša dienas gaismas ceļš

Mūsu gaismas ceļš godinot Lāčplēša dienu.


ieskats viktorīnas "Ko tu zini par Latviju?" gaitā

11.novembrī  pie "Lāsīšu"un "Zīļuku" grupu bērniem viesojās Gudrā Pūce un rūķēns Knīpucis,lai uzzinātu, ko bērni zina par Latviju un kopīgi noskatītos filmiņu par Latvijas karogu.Paldies grupu skolotājām un vecākiem par bērnu plašajām zināšanām!

Svinam Mārtiņdienu

Zeme rīb, rati klaudz,
Kas to zemi rībināja?
Tie bij mūsu mārtiņbērni 
"Auseklītī"sanākuši!Daiļlasītāju konkurss"Rakstu dzejoli pats"

7.novembrī  Krustpils kultūras namā notika Jēkabpils pilsētas un novadu pirmskolas izglītības iestāžu 6-7 gadīgo bērnu daiļlasītāju konkurss "Rakstu dzejoli pats. Es savā pilsētā, novadā", kur bērni kopā ar ģimeni sacerēja dzejoli veltītu savai pilsētai vai novadam.
No mūsu bērnudārza konkursā piedalījās Sofija no "Lāsīšu " grupas, Ieva, Emīls un Ernests no "Zīļuku" grupas. Esam gandarīti par bērnu lielisko sniegumu un izsakām vislielāko paldies konkursa dalībnieku ģimenēm par līdzdalību dzejoļu sacerēšanā,bērnu sagatavošanā konkursam un atbalstu pasākuma laikā.

Erasmus+ programma. Lietuva

No 14.-18. oktobrim, mūsu bērnudārza skolotājas  Aija, Skaidrīte un Sandra apmeklēja Lietuvas pilsētu Alitys (Alita), kur Erasmus+ programmas ietvaros ēnoja Lietuvas pirmsskolas iestāžu kolēģu darbu un pieredzi iekļaujošās izglītības jomā. Skolotājas atgriezās iespaidu un jaunu zināšanu bagātas.Viss redzētais ir apkopots un tiks prezentēts pedagogu kolektīvam!