Erasmus + programma. Iegūtā pieredze Kiprā


IEKĻAUJOŠĀ IZGLĪTĪBA KIPRĀ

           ERASMUS + programmas mobilitātes projekta Nr.2019 – 1-LV01 -KA101-060297 “Iekļaujošās izglītības starptautiskās pieredzes attīstīšana” ietvaros laikā no 2019. gada 23. novembra līdz 2019. gada 2. decembrim, Jēkabpils skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem un pedagogiem bija iespēja doties uz Kipru, lai iepazītos ar šīs valsts izglītības sistēmu, pieredzi iekļaujošās izglītības realizēšanā, apmeklēt izglītības iestādes, nevalstiskās organizācijas, vērot nodarbības, piedalīties semināros un diskusijās, kā arī iepazīties ar Kipras kultūrvēsturiskajām vietām, vidi, tradīcijām.  

       Viesojoties konsultāciju iestādē “SHIPCON LIMASSOL LIMITED”, kurai ir plaša iekļaujošās izglītības pieredze, tikām iepazīstināti ar organizācijas darbības mērķiem, uzdevumiem un virzieniem. Piedalījāmies semināros un diskusiju darbnīcās par Kipras vēsturi un kultūru, izglītības sistēmu Kiprā un Latvijā, iekļaujošās izglītības realizāciju, tās uzdevumiem un izaicinājumiem.

        Apmeklējot Nevalstiskās organizācijas Migrantu informācijas centru “Mi Hub”, tikām iepazīstināti ar centra darbību, tās mērķiem, uzdevumiem, finansējuma sistēmu, vienlaikus gūstot saturiski plašāku ieskatu iekļaujošās izglītības pieredzē. Uzzinājām, kādus pasākumu ciklus šī organizācija veic, lai pēc iespējas veiksmīgāk vietējā sabiedrībā iekļautu migrantus un bēgļus. Organizacija palīdz risināt veselības aprūpes, dzīvesvietas, darba un citus sociālos jautājumus. Centra darbības lokā ir arī izglītības jautājumi, proti, lai palīdzētu migrantiem un bēgļiem veiksmīgāk iekļauties vietējā sabiedrībā un kultūrā, tiek organizēti valodu apmācības kursi, veidota sadarbība ar skolām, kuras apmeklē migrantu un bēgļu bērni.

             Bija iespēja iepazīties ar Agios Athanasios pašvaldības skolu “Open School”. Tikāmies ar skolas vadības pārstāvi V.Sifounu, kurš stāstīja par šīs skolas  darbību. Sarunu laikā vairākkārtīgi tika uzsvērts, ka “skolotājam jābūt draugam”, ka šajā skolā skolotājs vairāk veic mentora lomu, iedrošina un pamudina, veido diskusijas starp skolotāju un skolēnu, nodarbības organizē tā, lai tās būtu saistošas un praktiskas. Skola piedāvā vairāk kā 100 dažāda veida aktivitātes un nodarbības. Skola ir pieejama ikvienam - bērniem, pieaugušajiem, senioriem, migrantiem u.c. interesentiem. Tiek piedāvātas papildus pēcstundu nodarbības skolēniem, individuālas speciālistu konsultācijas bērniem, kuriem ir kādas īpašas mācību grūtības vai veselības problēmas. Nodarbības ir pieejamas no plkst.7.30 - 21.30. Skolas apmeklētāju skaits sniedzas pāri 2000.   Šīs vizītes laikā, bija iespēja vērot vienu no nodarbībām – Grieķu valodas stundu ārzemniekiem (no 16 dažādām valstīm, arī no Latvijas). Pēc nodarbības norisinājās diskusija ar pasniedzēju un nodarbības apmeklētājiem.

          Mobilitātes laikā apmeklējām privāto Limasolas pirmskolas un sākumskolas izglītības iestādi. Tuvojoties nelielajai iestādei, pamanāma tās sakoptā vide un rūpes par drošību. Iestādei ir gan gaumīgi aizverami vārti, kuru atvēršanu var veikt tikai pieaugušais, gan iekļuve iestādē ir droša. Tāpat ir acīmredzams drošības nodrošinājums- asi stūri, kolonnas apjozti ar porolonu, lai mazinātu iespējamās traumas.  Skolas vadītāja  iepazīstināja mūs  ar mācību iestādes darba vidi, mācību darba plānošanu un organizēšanu, sadarbības principiem starp pedagogiem, bērniem un vecākiem. Vērojot nodarbības gan telpās, gan ārā, tika gūtas jaunas atziņas par metodisko darbu, sadarbību, bērnu ar īpašām vajadzībām iekļaušanu, arī praktiskas idejas un aktivitātes, kuras varēs izmantot pedagoģiskajā darbā. Sarunās un diskusijās ar iestādes pedagogiem, tika noskaidrots, ka mācību darbs tiek organizēts tā, lai katrs bērns pilnveidotos un attīstītos atbilstoši savām spējām un prasmēm, pedagogi pievērš uzmanību bērnu individuālajām vajadzībām, realizē bērncentrētu izglītības pieeju. Aktivitātes un nodarbības ir radošas, praktiskas, saistītas ar reālo dzīvi, balstītas uz bērnu pašizziņas procesiem un pašvadītu mācīšanos. Ēnojot mācību procesu Kipras izglītības iestādēs, vērojams, ka visas mācību darbības vērstas uz nepiespiestu audzēkņu praktisko darbošanos. Kā pierādījumu bāze kalpo bērna portfolio, kuru apskatot, redzama katra bērna sasniegumi un individuālā izaugsme.

 Lai izglītotu pirmskolas un sākumskolas audzēkņus, kuru dzīvesvieta ir kalnos, uz ciematiem dodas pedagogi, apmācot skolēnus savās dzīvesvietās.

Diskusiju un semināru nodarbībās tika noskaidots, ka valsts un pašvaldības politika un atbalsts attiecībā uz iekļaujošo izglītību ir atrunāts likumdošanā. Bērnus ar īpašām vajadzībām cenšas iekļaut vispārizglītojošajās skolās, tiek domāts arī par atbalsta pasākumiem šiem bērniem - papildus nodarbības, individuālās nodarbības, nepieciešamības gadījumā arī atsevišķas telpas, papildus laiks eksāmenos, skolotāja palīgi -asistenti. Kiprā ir arī 9 speciālās skolas, kuras apmeklē bērni ar ļoti smagām diagnozēm.

Pašvaldības savās teritorijās pilsētvidi cenšas iekārtot pieejamu arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, muzejos informācija _ Braila rakstā, āra trenažieri parkos – cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

         Piedaloties šajā Erasmus+ mobilitātes projektā ir gūta nenovērtējama pieredze, kura noderēs gan turpmākajā profesionālajā darbībā, gan piedaloties kādos citos starptautiskos projektos. Šī bija lieliska iepēja praktizēt un uzlabot svešvalodas zināšanas, pilnveidoties profesionāli, veidot starptautiskus kontaktus un sadarbības iespējas, apgūt jaunas atziņas par pedagoga lomu, metodisko un saturisko darbu, gūtas jaunas idejas un stratēģijas, kuras varēs izmantot arī savā profesionālajā darbībā. Paplašinātas un padziļinātas zināšanas par iekļaujošo izglītību, tās izaicinājumiem un iespējām. Šāda pieredze motivē pilnveidoties, mācīties no citiem, dalīties pieredzē ar kolēģiem, izmēģināt jaunas mācīšanas un mācīšanās stratēģijas. Gūstot priekšstatu par Kipras izglītības sistēmu, vienlaicīgi attīstās arī prasmes analizēt, salīdzināt, izvērtēt un rodas vēlme pārņemt un realizēt savā darbā labos piemērus.  Iepazīstot Kipras vēsturi, kultūru un tradīcijas, veidojas lielāka izpratne par atšķirīgo un kopīgo, iecietības un tolerances jēdzieniem, tās izpausmēm ikdienas dzīvē un saskarsmē. Jēdziens ,, Iekļaujoša izglītība” Kiprā tiek izprasts daudz plašāk nekā tas pierasts Latvijā, t.i. ne tikai iekļaujot skolēnus ar īpašām vajadzībām, bet iekļaujot arī migrantus ( arī bērnus) grieķu izglītības iestādēs, sabiedrībā, kultūrā.

Kipras mobilitātes dalībnieku vārda: I.Dišlere