Erasmus + projekts 2021-2022

 NOLIKUMS

Jēkabpilī


Jēkabpils novada Jēkabpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Auseklītis” Erasmus+ programmas 1.pamatdarbības mobilitātes projektā “Iekļaujošas izglītības starptautiskās pieredzes attīstīšana” dalībnieku atlases konkursa nolikums.


22.10.2021. Nr.1/31

Izdots saskaņā ar Valsts Izglītības attīstības aģentūras

 un Jēkabpils izglītības pārvaldes līguma 

Nr.2019-1-LV01-KA101-060297 apstiprināšanu

 par Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) 

skolu sektora projekta realizāciju


I. Vispārīgi jautājumi


1. Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek organizēta Jēkabpils novada Jēkabpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” (turpmāk -PII) ” Erasmus+ programmas 1.pamatdarbības mobilitātes projektā “Iekļaujošas izglītības starptautiskās pieredzes attīstīšana” dalībnieku atlase.


II. Projekrta mērķis


2. Erasmus+ programmas 1.pamatdarbības mobilitātes projektā “Iekļaujošas izglītības starptautiskās pieredzes attīstīšana” dalībnieku atlases mērķis ir starptautiskās pieredzes ieviešana pirmsskolas izglītības darbībā, pedagoģiskajā praksē un iekļaujošas izglītības lomas nostiprināšanā, savas profesionalitātātes pilveidošana.

III. Projekta uzdevumi


3. Projekta ietvaros plānotas darba ēnošana un strukturēti kursi un apmācības ārpus valsts. Projektā plānota Montesori pedagoģijas iepazīšana “Professional trainings for teachers and staff on Montessori’s Method”. Darba ēnošanas mobilitātes tiek paredzētas vairākās valstīts, viena no tām ir Itālija, lai projektā iesaistītie dalībnieki pieredzes gūtu pēc iespējas plašāku un atsķirīgāku ieskatu dažādu valstu pieredzē iekļaujošas izglītības jomā. Speciālisti apmeklēs un iepazīs pedagogu darbu gan pirmsskolas izglītības iestādē, gan dažādās līmeņa skolās (laukos, pilsētā), kā arī iepazīsies ar iekļaujošās izglītības atbalstu pašvaldību līmenī. Galvenais uzdevums ir uzlabot iekļaujošās izglītības funkcionēšanu, papildinot to ar ārvalstu iegūto praktiskā darba pieredzi, tādējādi padarot to atbilstošu Izglītības attīstības pamatnostādnēs izstrādātajiem rīcības virzieniem- Iekļaujošās izglītības principa īstenošanai un sociālās atstumtības riska mazināšanai. Erasmus+ programmas 1.pamatdarbības mobilitātes projektā “Iekļaujošas izglītības starptautiskās pieredzes attīstīšana” norisināsies Itālijā, San Salvo.


IV. Konkursa norise


4. Saskaņā ar projekta pieteikumu atlases konkursā tiek aicināti PII pedagogi.

5. Erasmus+ programmas 1.pamatdarbības mobilitātes projektā “Iekļaujošas izglītības starptautiskās pieredzes attīstīšana” norisināsies Itālijas pilsētā San Salvo no 28.11.2021.-04.12.2021., dalībniekiem pieteikumi iesniedzami līdz 15.11.2021.

6. Konkursa pieteikumu izvērtēšana notiks līdz 22.11.2021.

7. Konkursa pieteikumus vērtēs iestādes vadītāja izveidota komisija.

8. Konkursa rezultātu paziņošana notiks individuāli pēc pieteikumu izvērtēšanas


V. Konkursa saturs un nosacījumi


9. Dalībnieku atlases konkursa pieteikumu jāiesniedz:

a. Iesniegums, kas adresēts PII vadītājai (paraugu skatīt pielikumā);

b. Motivācijas vēstule

c. CV

VI. Konkursa atlases kritēriji


10. Galvenie atlases kritēriji ir zināšanas par iekļaujošo izglītību, vēlme pārmaiņas ieviest savā izglītības iestādē, motivācija un mērķis, svešvalodas zināšanas.

VII. Vispārīgi par mobilitāti


11. Mobilitātes laiks: Itālijas pilsēta San Salvo no 28.11.2021.-04.12.2021.

12. Projekta dalībniekiem tiks segti ceļa izdevumi, kursu un uzturēšanās izdevumi, atbilstoši apstiprinātajam ERASMUS+ programmas projekta finansējuma līgumam, līguma Nr. 2019-1-LV01-KA101-060297.

13. Projekta izvirzīto mērķi, plānoto rezultātu un ietekmes novērtējumam, mobilitātēs iesaistītie speciālisti tiksies ar Jēkabpils izglītības iestāžu vadību un padagogiem, lai prezentētu savu iegūto pieredzi un izvirzīto mērķu realizāciju. Projekta rezultāti tiks vērtēti pēc šādiem kritērijiem:

a. Atskaite par mobilitātē gūto pieredzi un aktivitētēm;

b. Prezentācija par iegūto pieredzi un iekļaujoišas izglītības sarba metodēm


VIII. Noslēguma jautājumi


14. Nolikums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.Vadītāja K.Akmene


Pielikums ar iesniegumu, lai pieteiktos projektā, ir pieejams te: lejuplādēt pielikumu
6 dienas (Programma apmācībām  Portugālē

Grupu uzņemšana ārpus telpām – Erasmus+ kurss Portugālē ( tuvu jūra) 
Attīstiet savas līdera prasmes grupu vadīšanai un mācībām brīvā dabā
NOTEIKUMI
14.03. – 19.03.2022
KURSS JUMS PIEDĀVĀ
attīstīt savas līderības prasmes un stratēģijas, lai kļūtu par elastīgu vadītāju ārpus telpām
atklāt līderības potenciālu izglītības procesā
izmēģināt pieredzes mācīšanos, piedzīvot refleksijas metodes un attīstīt savu spēju sniegt atgriezenisko saiti
apmainīties un attīstīt grupu vadīšanas prasmes brīvā dabā kopā ar kolēģiem no Eiropas
zināt, kā aprēķināt ar to saistītos riskus un izvairīties no kritiskām situācijām mācībās brīvā dabā
iegūt zināšanas par jaunākās āra mācību pedagoģijas, pētījumu un literatūras teorētisko pamatojumu
izstrādāt personīgo darbības plānu – kā jaunas zināšanas likt lietā mājās un kā atbalstīt skolas attīstību
satikt dažādu tautību kolēģus ES, iesaistīties starpkultūru mācību pieredzē, apmainīties ar idejām un veidot tīklu turpmākai starptautiskai sadarbībai
bagātināt komunikācijas prasmes, uzlabot svešvalodu prasmes, paplašināt profesionālo vārdu krājumu un veicināt ES plašo valodu daudzveidību
MĒRĶA GRUPA
Pirmsskolas izglītības iestāžu, pamatskolu un vidusskolu un arodskolu skolotāji
Pieaugušo izglītības skolotāji
Speciālo vajadzību skolotāji
Skolotāju treneri
Āra vadītāji
KĀ MĒS STRĀDĀJAM?
Galvenās metodes būs praktiskās apmācības, sadarbības darbs, dažādas aktivitātes un diskusijas. Saturs ir tematisks un starpdisciplinārs, un tā pamatā ir “mācīšanās darot” apvienojumā ar “pārdomu par darbību”.
Kursa programmas pamatpieeja ir holistiskā metode vadībā. Lekcijas un praktiskās darbnīcas sniedz teorētisko un filozofisko pamatu līderības galveno principu un formu izpratnei.
Pozitīva atmosfēra, apmaiņa un jautrība ir daļa no procesa nedēļas garumā. Kursi galvenokārt notiks brīvā dabā tuvu dabai, gan lauku, gan pilsētas ainavā. Apmeklēsim vietējās dabas apskates vietas, Sintras kalnu apvidu un vietējās iestādes.
Katru dienu mēs pārdomājam, ko esam paveikuši, kāds bija mērķis un kā mēs to varam izmantot mājās/profesionāļiem, kā mēs varam to izmantot savā profesionālajā dzīvē, skolās un mācību apstākļos Eiropā.
ILGUMS
6 dienas (pirmdienas rīts – sestdienas rīts)
APMEKLĒŠANAS SERTIFIKĀTS
Katrs dalībnieks saņem Apliecību par dalību un apstiprinājumu Europass.
VIETA
Izmitināšanu un ēdināšanu nodrošinās organizators.
Programma notiek Kaskaisas un Sintras apgabalā, Portugālē
Dzīvošana Estalagem Muchaxo
pirmdienas rīts – sestdienas rīts)
APMEKLĒŠANAS SERTIFIKĀTS
Katrs dalībnieks saņem Apliecību par dalību un apstiprinājumu Europass.
VIETA
Izmitināšanu un ēdināšanu nodrošinās organizators.
Programma notiek Kaskaisas un Sintras apgabalā, Portugālē
Dzīvošana Estalagem MuchaxoApmācības Čehijā 

Strategy and management for school development in Prague
Development of leadership skills for school management staff
(  Stratēģijas un  vadība skolu attīstībai Prāgā. Skolas vadības personāla līderības prasmju attīstīšana ) 
TERMS: 05. – 11.06.2022
THE COURSE OFFERS YOU TO
develop your leadership and management skills together with colleague from Europe
improve your strategic planning and dealing with resources
get to know strategy and management tools for school development
learn how to handle difficult situations and communication conflicts
school team – how to make your staff happy and productive (human resources management)
learn how to support school environment – school staff, students, parents
develop a personal activity plan – how to put new knowledge into action back home and how to support the school development
tmeet colleagues of different nationalities within the EU, engage in cross-cultural learning experience, exchange ideas and build a network for future international cooperation
enrich communication skills, improve foreign language competencies, broaden professional vocabulary and promote EU’s broad linguistic diversity
TARGET GROUP
Headmasters/principals/managers of schools and organizations offering adult education or vocational education
Teacher trainers
Careers officers, educational guides and counsellors
Deputy headteachers, future head teachers, team leaders
HOW DO WE WORK?
The main methods will be through practical training, cooperative work, various activities and discussions. The content is thematic and interdisciplinary and based on ”learning by doing” combined with “reflection upon action”.
Our approach is experiential, focusing mostly on practice, workshops and lectures are led by experienced lecturer as well by teachers and educators from practise.
We offer space for sharing experience and expertise among participants. Positive atmosphere, exchange and fun is a part of the process during the week.
Before the course we provide participants with preparatory tasks and we provide also support after the course.
Every day we reflect up on what have we done, what was the purpose and how can we use this back home/professionally, how can we adopt it to our professional life, schools – and learning conditions in Europe
DURATION
7 days
(Sunday afternoon – Saturday morning)
CERTIFICATE OF ATTENDANCE
Each participant obtains The Certificate of Attendance and confirmation to Europass.
PLACE
Courses are held in Prague city centre – one of the most beautiful historical towns in Europe.
We will visit some Prague highlights during the programme. We can recommend you accommodation nearby course venue and help you to plan your visit of Prague.
International evening on Monday and cruise on Vltava river with final dinner is including in the programme.
PRICE
675 € (EUR) equals 817 $ (USD)
Price includes:
programme and materials
coffee breaks and 5x lunch at the course venue
(Monday to Friday)
international evening on Monday
evening cruise on the Vltava river with final dinner
organizational support before, during and after the course
administration and certificates
Price does not include:
accommodation
meals out of the program time
transportation