Sākusies pieteikšanās Erasmus+ programmas 1.pamatdarbības mobilitātes projektā “Iekļaujošas izglītības starptautiskās pieredzes attīstīšana”

 NOLIKUMS

Jēkabpilī


Jēkabpils novada Jēkabpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Auseklītis” Erasmus+ programmas 1.pamatdarbības mobilitātes projektā “Iekļaujošas izglītības starptautiskās pieredzes attīstīšana” dalībnieku atlases konkursa nolikums.


22.10.2021. Nr.1/31

Izdots saskaņā ar Valsts Izglītības attīstības aģentūras

 un Jēkabpils izglītības pārvaldes līguma 

Nr.2019-1-LV01-KA101-060297 apstiprināšanu

 par Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) 

skolu sektora projekta realizāciju


I. Vispārīgi jautājumi


1. Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek organizēta Jēkabpils novada Jēkabpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” (turpmāk -PII) ” Erasmus+ programmas 1.pamatdarbības mobilitātes projektā “Iekļaujošas izglītības starptautiskās pieredzes attīstīšana” dalībnieku atlase.


II. Projekta mērķis


2. Erasmus+ programmas 1.pamatdarbības mobilitātes projektā “Iekļaujošas izglītības starptautiskās pieredzes attīstīšana” dalībnieku atlases mērķis ir starptautiskās pieredzes ieviešana pirmsskolas izglītības darbībā, pedagoģiskajā praksē un iekļaujošas izglītības lomas nostiprināšanā, savas profesionalitātātes pilveidošana.

III. Projekta uzdevumi


3. Projekta ietvaros plānotas darba ēnošana un strukturēti kursi un apmācības ārpus valsts. Projektā plānota Montesori pedagoģijas iepazīšana “Professional trainings for teachers and staff on Montessori’s Method”. Darba ēnošanas mobilitātes tiek paredzētas vairākās valstīts, viena no tām ir Itālija, lai projektā iesaistītie dalībnieki pieredzes gūtu pēc iespējas plašāku un atsķirīgāku ieskatu dažādu valstu pieredzē iekļaujošas izglītības jomā. Speciālisti apmeklēs un iepazīs pedagogu darbu gan pirmsskolas izglītības iestādē, gan dažādās līmeņa skolās (laukos, pilsētā), kā arī iepazīsies ar iekļaujošās izglītības atbalstu pašvaldību līmenī. Galvenais uzdevums ir uzlabot iekļaujošās izglītības funkcionēšanu, papildinot to ar ārvalstu iegūto praktiskā darba pieredzi, tādējādi padarot to atbilstošu Izglītības attīstības pamatnostādnēs izstrādātajiem rīcības virzieniem- Iekļaujošās izglītības principa īstenošanai un sociālās atstumtības riska mazināšanai. Erasmus+ programmas 1.pamatdarbības mobilitātes projektā “Iekļaujošas izglītības starptautiskās pieredzes attīstīšana” norisināsies Itālijā, San Salvo.


IV. Konkursa norise


4. Saskaņā ar projekta pieteikumu atlases konkursā tiek aicināti PII pedagogi.

5. Erasmus+ programmas 1.pamatdarbības mobilitātes projektā “Iekļaujošas izglītības starptautiskās pieredzes attīstīšana” norisināsies Itālijas pilsētā San Salvo no 28.11.2021.-04.12.2021., dalībniekiem pieteikumi iesniedzami līdz 15.11.2021.

6. Konkursa pieteikumu izvērtēšana notiks līdz 22.11.2021.

7. Konkursa pieteikumus vērtēs iestādes vadītāja izveidota komisija.

8. Konkursa rezultātu paziņošana notiks individuāli pēc pieteikumu izvērtēšanas


V. Konkursa saturs un nosacījumi


9. Dalībnieku atlases konkursa pieteikumu jāiesniedz:

a. Iesniegums, kas adresēts PII vadītājai (paraugu skatīt pielikumā);

b. Motivācijas vēstule

c. CV

VI. Konkursa atlases kritēriji


10. Galvenie atlases kritēriji ir zināšanas par iekļaujošo izglītību, vēlme pārmaiņas ieviest savā izglītības iestādē, motivācija un mērķis, svešvalodas zināšanas.

VII. Vispārīgi par mobilitāti


11. Mobilitātes laiks: Itālijas pilsēta San Salvo no 28.11.2021.-04.12.2021.

12. Projekta dalībniekiem tiks segti ceļa izdevumi, kursu un uzturēšanās izdevumi, atbilstoši apstiprinātajam ERASMUS+ programmas projekta finansējuma līgumam, līguma Nr. 2019-1-LV01-KA101-060297.

13. Projekta izvirzīto mērķi, plānoto rezultātu un ietekmes novērtējumam, mobilitātēs iesaistītie speciālisti tiksies ar Jēkabpils izglītības iestāžu vadību un padagogiem, lai prezentētu savu iegūto pieredzi un izvirzīto mērķu realizāciju. Projekta rezultāti tiks vērtēti pēc šādiem kritērijiem:

a. Atskaite par mobilitātē gūto pieredzi un aktivitētēm;

b. Prezentācija par iegūto pieredzi un iekļaujoišas izglītības sarba metodēm


VIII. Noslēguma jautājumi


14. Nolikums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.



Vadītāja K.Akmene


Pielikums ar iesniegumu, lai pieteiktos projektā, ir pieejams te: lejuplādēt pielikumu