Par mums
Jēkabpils novada, Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestāde „Auseklītis” ir Jēkabpils novada pašvaldības dibināta pirmsskolas izglītības iestāde, atvērta kopš 1989.gada, kurā darbojas 11 bērnu grupas, vecumā no 1,5-2 gadiem līdz pamatizglītības programmas uzsākšanai.
    Pirmsskolas izglītības iestādē  ir nodrošināta vides pieejamība bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem.
     Darba laiks ir no plkst. 7.00-19.00.
   Īstenojam  licencētu  izglītības  programmu:
Vispārējās pirmsskolas izglītības programma, programmas kods 01011111.
      Pirmsskolas izglītības mērķis ir nodrošināt bērnam iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei.
     Pirmsskolas izglītības satura uzdevums ir sekmēt bērna fizisko spēju attīstību un kustību apguvi, sekmēt bērna pašapziņas veidošanos, spēju un interešu apzināšanos, jūtu un gribas attīstību, bērna saskarsmes un sadarbības prasmju attīstību, pozitīvas attieksmes veidošanos bērnam pašam pret sevi, citiem cilvēkiem, apkārtējo vidi un Latvijas valsti, bērna droša un veselīga dzīvesveida iemaņu attīstību, veicināt bērna izziņas darbības un zinātkāres attīstību.
      Ikdienas darbiņus nomaina svētki, dažādi pasākumi, un, ir izveidojušās labas tradīcijas, kuras pilnveidojam.

 TRADĪCIJAS:
 • Zinību diena.
 • Tēvu diena.
 • Miķeļdiena un Ražas izstāde.
 • Latvijas dzimšanas diena.
 • Ziemassvētku koncerti.
 • Daiļlasītāju un Stāstnieku konkurss. Notiek kopš 2000.gada, un katru gadu ir apkopoti dzejoļi grāmatu sējumos „Auseklēns”. No 2013.gada iesākās jauns cikls "Auseklēns"- „Rakstu un saceru dzejoli pats!”, kurā nu iesaistās visa ģimene un kopā tiek sarakstīti brīnišķīgi dzejoļi vai stāsti no dzīves un mīļas pasakas. 
 • „Cālis” – Jēkabpils pilsētas un novadu mazo bērnu vokālais konkurss. Ir gūti panākumi, ir konkursa laureāti.
 • Lieldienas
 • Izlaiduma koncerti.
 • Mātes dienas koncerti.
 • Līgo svētki.
 • Bērnu darbu izstādes.
 • Pedagogu pašgatavoto mācību materiālu pieredzes apmaiņa.